BodyART & BodyWORK

Cennik

Zajęcia dla dzieciPojedyńcze wejscieKarnet 1 wejście w tygodniuKarnet 2 wejścia w tygodniuZniżki
*zniżka może zostać naliczona tylko w przypadku wniesienia opłaty w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć w danym miesiącu.
Zniżki się nie łączą!
Lekcje indywidualne
Pole Arts5040 x ilość tygodni35 x ilość tygodni-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*
150
Aerial Silks / Aerial Hoop5040 x ilość tygodni35 x ilość tygodni-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*150
Taniec nowoczesny / Jazz / Video-clip Dance5040 x ilość tygodni35 x ilość tygodni-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*150
Parkour5040 x ilość tygodni35 x ilość tygodni-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*150
Balet50-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*150
Gimnastyka Artystyczna50-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*150
Akrobatyka5040 x ilość tygodni35 x ilość tygodni-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*150
Wokal i emisja głosu150
Musical warsztatowy


Musical TEATR
Zajęcia aktorskie5045 / 1,5h
-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*
Shuffle dance5040 x ilość tygodni-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*
Chearleading5040 x ilość tygodni-5 PLN od ceny cennikowej dla rodzeństwa*
Zajęcia dla dorosłychPojedyńcze wejścieKarnet 1 wejście w tygodniuKarnet 2 wejścia w tygodniuZniżki
Lekcje indywidualne
Pole Dance / Pole Fitness5040 x ilość tygodni35 x ilość tygodni150
Aerial Silks / Aerial Hoop5040 x ilość tygodni150
BodyWORK & PILATES50 / 1,5 h / os.40 x ilość tygodni150
Jazz / Broadway Jazz50 / 1,5 h / os.45 x ilość tygodni150
Burleska / Sexy Dance / Latino5040 x ilość tygodni150
Joga50 / 1,5 h / os.40 x ilość tygodni150
Joga Dynamiczna5040 x ilość tygodni35 x ilość tygodni150
Tango50 / 1,5 h / os.45 x ilość tygodni150
Taniec towarzyski dla par50 / 1,5 h / os.45 x ilość tygodni150
Workout/Stretching50 / 1,5 h / os.40 x ilość tygodni
Trening personalny150150

Regulamin Folies Art School

1.         ZASADY OGÓLNE

1.1.         Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Szkołę Folies Art School jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

1.2.        Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, formularz wypełnia rodzic/opiekun uczestnika.

1.3.        Formularz zgłoszenia uczestnika powinien zawierać aktualne numery telefonu, w przypadku osoby niepełnoletniej telefony rodziców (opiekunów).

1.4.        Rozpoczęcie zajęć w wybranej technice jest możliwe po zebraniu składu liczącego minimum 8 osób.

1.5.        Folies Art School zastrzega sobie prawo do kształtowania grup w zależności od umiejętności oraz ilości uczestników w danej grupie.

2.        OPŁATY

2.1.        Obowiązuje cennik z dnia 03.01.2022 do odwołania przez Folies Art School.

2.2.       Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie jednorazowego wejścia lub karnetu i okazanie go recepcji szkoły każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

2.3.       Nie honorujemy zwrotów karnetów.

2.4.        Stosujemy zniżki rodzinne, ustalane indywidualnie w każdym miesiącu. Zniżka dla rodzeństwa naliczana jest dla tańszego (krótszego) kursu.

2.5.       Honorujemy karty Multisport.

2.6.    Płatności za zajęcia są przyjmowane kartą lub gotówką w recepcji szkoły lub przelewem na konto Folies Art School, nr konta podany w zakładce Kontakt (z dopiskiem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, wybrana technika, ilość zajęć/karnet).

2.7.    Płatność za zajęcia należy uiścić najpóźniej do 7 dnia danego miesiąca rozliczeniowego. Zwłoka w płatnościach będzie skutkowała utratą zniżek (patrz: cennik).

3.        ZAJĘCIA

3.1.        Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym od dnia 03.01.2022. do odwołania przez Folies Art School.

3.2.       Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia na zajęcia oraz wykonywania poleceń instruktora w trakcie zajęć.

3.3.       Folies Art School ma prawo odwołać zajęcia, zamienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacje te zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową lub telefonicznie.

3.4.       W przypadku braku zastępstwa Folies Art School zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i daje możliwość uczestnikowi realizacji zajęć w innym terminie lub zwrotu kosztów proporcjonalnie do formy wniesionej opłaty.

3.5.     Nieobecność uczestnika na zajęciach nie uprawnia do zwrotu należności za niewykorzystane zajęcia.

3.6.       Podczas trwania zajęć zabrania się w szczególności jedzenia, korzystania z telefonów komórkowych (komórki powinny być wyłączone), filmowania, nagrywania innymi technikami bez zgody instruktora.

3.7.        Podczas trwania zajęć zabrania się wykonywania niebezpiecznych figur oraz kombinacji zagrażających zdrowiu bez zgody i koordynacji instruktora.

3.8.       Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

3.9.       Folies Art School nie odpowiada za ewentualne kontuzje uczestników podczas zajęć.

3.10.    Osoby, których zachowanie podczas zajęć będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób lub/i wyposażeniu obiektu, lub też nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie sali. W takich przypadkach Folies Art School może wykluczyć uczestnika z zajęć bez zwrotu należności za wykupione zajęcia.

3.11.     Wszelkie materiały oraz sprzęt udostępniony uczestnikom podczas realizacji zajęć muszą być zwrócone niezwłocznie po zajęciach. Nie dotyczy to materiałów, które uczestnik otrzymuje na własność w ramach prowadzonych zajęć.

4.        KORZYSTANIE Z OBIEKTU

4.1.        Uczestnik korzystający z zajęć zobowiązuje się do zachowania czystości w obiekcie.

4.2.       Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

4.3.       Na salę można wejść tylko w obuwiu tanecznym (biała podeszwa), ewentualnie boso, oraz stroju wymaganym przez instruktora.

4.4.       W przypadku korzystania ze sprzętu udostępnionego podczas zajęć należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz jego użytkowania.

4.5.       Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, sali, w których są prowadzone zajęcia Folies Art School nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty wartościowe można deponować w recepcji szkoły.

5.        INNE

5.1.        Wszyscy uczestnicy zajęć organizowanych przez Folies Art School proszeni są o czytanie bieżących informacji (podawanych w recepcji i na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły, przekazywanych drogą mailową) oraz dostosowywania się do nich.

5.2.       Folies Art School zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników.

5.3.       Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli Folies Art School.