BodyART & BodyWORK

Cennik

Zajęcia dla dzieciPojedyńcze wejscieKarnet 1 wejście w tygodniuKarnet 2 wejścia w tygodniuLekcje indywidualne
Pole Arts3025 x ilość tygodni20 x ilość tygodni120
Aerial Silks / Aerial Hoop3030 x ilość tygodni25 x ilość tygodni150
Taniec nowoczesny / Jazz / Video-clip dance3025 x ilość tygodni20 x ilość tygodni120
Parkour3025 x ilość tygodni20 x ilość tygodni150
Break Dance3025 x ilość tygodni160120
Balet3025 x ilość tygodni20 x ilość tygodni120
Gimnastyka Artystyczna3025 x ilość tygodni20 x ilość tygodni120
Wokal i emisja głosu40120120
Szkoła musicalowa40 / 2h
30 / 1,5h
40 x ilość tygodni
30 x ilość tygodni
--
Zajęcia aktorskie30 / 1,5h
--
Pilates3025 x ilość tygodni20 x ilość tygodni-
Zajęcia dla młodzieży / dorosłychPojedyńcze wejścieKarnet 1 wejście w tygodniuKarnet 2 wejścia w tygodniuLekcje indywidualne
Pole Art / Pole Fitness4030/35 x ilość tygodni25/30 x ilość tygodni130 / 150
Aerial Silks / Aerial Hoop4030 x ilość tygodni25 x ilość tygodni150
BodyWORK3025 x ilość tygodni-
Modern Jazz4035 x ilość tygodni30 x ilość tygodni150
Burleska / Sexy Dance4035 x ilość tygodni30 x ilość tygodni150
Joga3030 x ilość tygodni30 x ilość tygodni150
Stretching3025 x ilość tygodni20 x ilość tygodni120
Tango25 / 1,5 h / os.25 x ilość tygodni150
Belly Dance4030 x ilość tygodni30 x ilość tygodni120
BodyART3030 x ilość tygodni30 x ilość tygodni120
Pilates3030 x ilość tygodni20 x ilość tygodni-
Salsa4035 x ilość tygodni30 x ilość tygodni-
Samoobrona40 / 1,5 h40 x ilość tygodni--
Trening personalny100 / h
-
Core EXPRESS15 / 0,5 h
15 / 0,5 h 10 / 0,5 h -
Zajęcia aktorskie35 / 1,5 h młodzież
40 / 1,5 h dorośli
-
Golf - symulator80 / h (pon-czw.)
100 / h (pt-nd)
320 (pon-czw.)
400 (pt-nd)
520 (pon-czw.)
650 (pt-nd)
-

Karnety

720
PLN / miesiąc

Karnet rodzinny
Dla rodzica z dzieckiem
16 wejść na dowolne zajęcia w miesiącu kalendarzowym

1080
PLN / kwartał

Karnet 3-miesięczny
9 wejść w miesiącu na dowolne zajęcia dla osoby dorosłej

400
PLN / miesiąc

Nielimitowana ilość wejść
na dowolne zajęcia

(z wyłączeniem szkoły musicalowej)

Regulamin Folies Art School

1.         ZASADY OGÓLNE

1.1.         Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Szkołę Folies Art School jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

1.2.        Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, formularz wypełnia rodzic/opiekun uczestnika.

1.3.        Formularz zgłoszenia uczestnika powinien zawierać aktualne numery telefonu, w przypadku osoby niepełnoletniej telefony rodziców (opiekunów).

1.4.        Rozpoczęcie zajęć w wybranej technice jest możliwe po zebraniu składu liczącego minimum 8 osób.

1.5.        Folies Art School zastrzega sobie prawo do kształtowania grup w zależności od umiejętności oraz ilości uczestników w danej grupie.

1.6.        Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaksięgowanie wpłaty przez Folies Art School na minimum 3 dni przed rozpoczęciem zajęć, najpóźniej przed 1 zajęciami w danym miesiącu rozliczeniowym.

2.        OPŁATY

2.1.        Obowiązuje cennik z dnia 29.01.2018 do odwołania przez Folies Art School.

2.2.       Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie jednorazowego wejścia lub karnetu i okazanie go recepcji szkoły każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

2.3.       Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach, na które został wykupiony.

2.4.       Karnet jest ważny jeden miesiąc od daty wystawienia, po upływie którego traci ważność. W przypadku niewykorzystania wszystkich zajęć objętych karnetem przez uczestnika, Folies Art School daje możliwość uczestnikowi realizacji zajęć w innym terminie lub technice po uprzednim ustaleniu z Folies Art School.

2.5.       Karnet zniszczony lub nieczytelny jest nieważny. Duplikatów nie wydajemy.

2.6.       Nie honorujemy zwrotów karnetów.

2.7.        Uwzględniamy zniżki rodzinne, ustalane indywidualnie.

2.8.       Proponujemy także indywidualnie dopasowane karnety na różne bądź wszystkie rodzaje zajęć oferowanych przez Folies Art School.

2.9.       Honorujemy karty Multisport.

2.10.    Płatności za zajęcia są przyjmowane kartą lub gotówką w recepcji szkoły lub przelewem na konto Folies Art School, nr konta podany w zakładce Kontakt (z dopiskiem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, wybrana technika, ilość zajęć/karnet).

3.        ZAJĘCIA

3.1.        Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym od dnia 29.01.2018. do odwołania przez Folies Art School.

3.2.       Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia na zajęcia oraz wykonywania poleceń instruktora w trakcie zajęć.

3.3.       Folies Art School ma prawo odwołać zajęcia, zamienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacje te zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową lub telefonicznie.

3.4.       W przypadku braku zastępstwa Folies Art School zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i daje możliwość uczestnikowi realizacji zajęć w innym terminie lub zwrotu kosztów proporcjonalnie do formy wniesionej opłaty.

3.5.     Nieobecność uczestnika na zajęciach z jego winy nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane zajęcia.

3.6.       Podczas trwania zajęć zabrania się w szczególności jedzenia, korzystania z telefonów komórkowych (komórki powinny być wyłączone), filmowania, nagrywania innymi technikami bez zgody instruktora.

3.7.        Podczas trwania zajęć zabrania się wykonywania niebezpiecznych figur oraz kombinacji zagrażających zdrowiu bez zgody i koordynacji instruktora.

3.8.       Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

3.9.       Folies Art School nie odpowiada za ewentualne kontuzje uczestników podczas zajęć.

3.10.    Osoby, których zachowanie podczas zajęć będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób lub/i wyposażeniu obiektu, lub też nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie sali. W takich przypadkach Folies Art School może wykluczyć uczestnika z zajęć bez zwrotu należności za wykupione zajęcia.

3.11.     Wszelkie materiały oraz sprzęt udostępniony uczestnikom podczas realizacji zajęć muszą być zwrócone niezwłocznie po zajęciach. Nie dotyczy to materiałów, które uczestnik otrzymuje na własność w ramach prowadzonych zajęć.

4.        KORZYSTANIE Z OBIEKTU

4.1.        Uczestnik korzystający z zajęć zobowiązuje się do zachowania czystości w obiekcie.

4.2.       Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

4.3.       Na salę można wejść tylko w obuwiu tanecznym (biała podeszwa), ewentualnie boso, oraz stroju wymaganym przez instruktora.

4.4.       W przypadku korzystania ze sprzętu udostępnionego podczas zajęć należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz jego użytkowania.

4.5.       Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, sali, w których są prowadzone zajęcia Folies Art School nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty wartościowe można deponować w recepcji szkoły.

5.        INNE

5.1.        Wszyscy uczestnicy zajęć organizowanych przez Folies Art School proszeni są o czytanie bieżących informacji (podawanych w recepcji i na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły, przekazywanych drogą mailową) oraz dostosowywania się do nich.

5.2.       Folies Art School zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników.

5.3.       Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli Folies Art School.